top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door gebruik te maken van de diensten en producten van de Barbershop, verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze uitgebreide algemene voorwaarden en akkoord te gaan met de bepalingen ervan.

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Barbershop: Brabantse Barbers, gevestigd te Veldhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86459457.

  • Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten en producten van de Barbershop.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten en producten geleverd door de Barbershop.

2.2 De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden door gebruik te maken van de diensten en producten van de Barbershop.

3. Afspraken en Annulering

3.1 Afspraken dienen vooraf te worden gemaakt via onze website, telefonisch of in persoon.

3.2 Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur van tevoren te geschieden. Bij niet-tijdige annulering behoudt de Barbershop zich het recht voor om een annuleringsvergoeding in rekening te brengen.

4. Prijzen en Betaling

4.1 De prijzen voor de aangeboden diensten en producten zijn vermeld op onze website en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

4.2 Betaling dient contant of per pin te geschieden na het ontvangen van de dienst.

5. Klachten en Geschillen

5.1 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de dienstverlening, schriftelijk te worden gemeld aan de Barbershop.

5.2 De Barbershop zal alle redelijke inspanningen leveren om klachten naar tevredenheid op te lossen. Bij geschillen zal in eerste instantie worden gezocht naar een minnelijke oplossing.

6. Hygiëne en Veiligheid

6.1 Klanten worden verzocht de aanwijzingen van het personeel met betrekking tot hygiëne en veiligheid op te volgen.

6.2 De Barbershop zorgt voor een veilige en hygiënische omgeving, en klanten worden geacht deze te respecteren.

7. Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid

7.1 De Barbershop is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of letsel aan klanten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

7.2 Klanten worden geadviseerd waardevolle spullen zorgvuldig te bewaren. De Barbershop is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

8. Intellectuele Eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en producten van de Barbershop blijven eigendom van de Barbershop.

8.2 Het is klanten niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Barbershop beelden, foto's, of andere materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden.

9. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

9.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Barbershop is gevestigd.

bottom of page